نشانه های آلفا بودن سگ و راه درمان آن

سگ آلفا

همان طور که میدونید سگ ها از نسل گرگ ها هستند که با اصلاح نژاد های زیاد تبدیل به سگ های امروزی شدند.همان طور که میدونید گرگ ها گله ای زندگی میکنند که هر گله برای خود آلفا (رهبر)دارند.سگ ها هم مثل گرگ ها برای خود رهبر انتخاب میکنند . نشانه‌ گذاری: سگ ها نشانه […]